§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze strony www.dbkm.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

1. Serwis – strona www.dbkm.pl
2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
3. Dane osobowe –oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
4. Właściciel Serwisu – oznacza Diagnostica Bank Komórek Macierzystych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 18; 31-864 Kraków, NIP: 9451993048, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488713.
5. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania Serwisu.
6. Logi Serwera – Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
Warunki korzystania

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 1, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

§ 4
Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie.
2. Informacje zamieszczane przez właściciela Serwisu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści Serwisu, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

§ 5
Prawa autorskie

1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
2. Żadna treść Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.
3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6
Wskazówki techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, odwiedzający Serwis powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadać komputer połączony z siecią Internet,
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

§ 7
Usługi

W ramach strony www.dbkm.pl właściciel umożliwia kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, w ramach którego Użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię, adres email, które wykorzystywane są w celu nawiązania kontaktu przez Administratora i przedstawienia oferty usług lub udzielenia dodatkowych informacji.

§ 8
Ochrona prywatności

I. Informacje ogólne.
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@dbkm.pl
5. Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
a) za pośrednictwem formularza kontaktowego (dalej: Formularz kontaktowy),
b) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (cookis), umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej Serwis, z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.
6. Dane osobowe Użytkowników zebrane zgodnie z ust 5 lit a powyżej:
a) są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie,
b) są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane;
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Właściciela Serwisu dla celów statystycznych, archiwizacyjnych oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.
8. Pliki cookies będą przechowywane do czasu zmiany ustawień zgodnie z pkt II ust 4.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
12. Użytkownik nie podlega profilowaniu.
13. Niektóre informacje (cookies) w zależności od ich zawartości mogą zostać powiązane z konkretną osobą.
14. Administrator realizuje obowiązek informacyjny przez umieszczenie informacji przy Formularzu kontaktowym.
15. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

II. Informacja o plikach cookies.
1. Właściciel Serwisu wykorzystuje w Serwisie pliki cookies które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies do momentu ich usunięcia.
2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz ust 4.
4. W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:
– w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
– w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
– w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
– w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.
5. Zmiana ustawień zgodnie z ust 3 i 4 oznacza brak zgody na zbieranie plików cookies, która nie dotyczy plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. W ramach działalności marketingowej i gromadzenia statystyk Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez zewnętrzne podmioty użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,  https://www.google.com/ads/preferences/ – dla Google; https://www.facebook.com/about/privacy/update,  https://www.facebook.com/settings – dla Facebook; https://www.hotjar.com/privacy– https://www.hotjar.com/opt-out – dla Hotjar Ltd.; https://go.pl/privacy, https://go.pl/security – dla Go.pl.

III. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres bank@dbkm.pl
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany w zapisach wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu opublikowania nowej treści Polityki Prywatności chyba, że z treści samej zmiany wynikać będzie co innego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, zmień ustawienia Twojej przeglądarki zgodnie z informacjami wskazanymi w Regulaminie strony.Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Darmowy informator

Dziękujemy. Informator został wysłany na podany adres email.

DBKM.pl - Formularz

Dziękujemy za wysłanie formularza! Biuro Obsługi Klienta niezwłocznie się z Państwem skontaktuje.

Formularz zgody na e-fakture

Dziękujemy za wypełnienie oraz przesłanie formularza zgody na e-fakturę.