Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka przetwarzania danych w DBKM

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diagnostica Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 18, 31-864 Kraków (dalej jako „DBKM”).

DBKM wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Pana Dawida Bochenka z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@dbkm.pl

2. Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności DBKM w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych w tym danych szczególnej kategorii jest niezbędne dla kwalifikacji, pozyskania, preparatyki, wykonania badań laboratoryjnych i przechowywania pobranego materiału biologicznego.
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Jako bank krwi pępowinowej i podmiot leczniczy podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 • w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
  Zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie profilaktyczno – terapeutycznym wiąże się z koniecznością przetwarzania danych o zdrowiu, które stanowią szczególną kategorię danych.
  Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez DBKM i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę.
  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DBKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
  ► zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  ► badanie satysfakcji klientów,
  ► dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
  ► marketing bezpośredni produktów i usług,
  ► zapewnienie bezpieczeństwa materiału biologicznego.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na DBKM obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, firmy świadczące usługi księgowe oraz IT,instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz DBKM.
Ponadto dane mogą być przekazywane tylko podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DBKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DBKM i wyłącznie zgodnie z poleceniami DBKM oraz pod warunkiem zachowania poufności.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

5. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Diagnostica Bankiem Komórek Macierzystych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Diagnostica Banku Komórek Macierzystych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów oraz świadczenia usług medycznych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Diagnostica Bank Komórek Macierzystych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Diagnostica Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy DBKM przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od DBKM Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez DBKM dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie DBKM przez podmioty trzecie.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, zmień ustawienia Twojej przeglądarki zgodnie z informacjami wskazanymi w Regulaminie strony.Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Darmowy informator

Dziękujemy. Informator został wysłany na podany adres email.

DBKM.pl - Formularz

Dziękujemy za wysłanie formularza! Biuro Obsługi Klienta niezwłocznie się z Państwem skontaktuje.

Formularz zgody na e-fakture

Dziękujemy za wypełnienie oraz przesłanie formularza zgody na e-fakturę.